This is a free Purot.net wiki
  • View:

Projektien ositus

Ihmisen käsityskyky on rajallinen. Sen takia projektin osituksessa projekti jaetaan sopivan kokoisiin, hallittaviin osiin. Kukin osa annetaan tietyn henkilön suoritettavaksi ja lopulta sijoitetaan kalenteriin. Projektiositus tekee rakenteen projektille. Siinä pitää olla kaikki työ, joka aiheuttaa kustannuksia. Osituksen laatiminen on ensimmäisellä kertaa suuritöistä, mutta kerran tehty WBS toimii mallina seuraavien vastaavien projektien osituksessa. Projektiositus jakaa projektin organisatorisesti selviin vastuukokonaisuuksiin ja osaprojekteihin: projektin työtehtävistä muodostetaan osarakenteita, jotka ovat hallittavia niin, että rakenteiden vastuut ja omistajuus saadaan kohdistettua oikein. Rakenteiden on oltava toisistaan riittävän riippumattomia niin, että rajapintoja muihin tekijöihin on mahdollisimman vähän. Lisäksi niiden on oltava oleellisia kokonaisuuden kannalta, jolloin kokonaisuus hahmottuu osiensa yhdistelmäksi. Tärkeää on myös rakenteiden mitattavuus [AMK06]. Projektiositus jakaa projektin myös ajallisiin vaiheisiin ja aikatauluista muodostuu hierarkinen järjestelmä, johon on merkitty tehtävien riippuvuudet. Projektiositus luo puitteet projektin kustannusohjaukselle [Pel11].

Osittamisen (WBS, Work Breakdown Structure) perusidea on [HaM11]:

  • Jaetaan projekti osiin. Jaottelu on usein hierarkkinen siten, että tehtäväkokonaisuudet jaetaan edelleen pienempiin osatehtäviin: koko hanke, osaprojektit, ositukset, työpaketit (aktiviteetit), tehtävät
  • Alimman tason tehtävät jaetaan suhteellisen pieniin, 2-3 päivän mittaisiin osiin. Osituksessa ei saisi olla yli 10 päivän mittaisia tehtäviä, koska suurten tehtävien aika-arvioissa tulee helposti virheitä. Toisaalta pieniä tehtäviä taas tulee paljon, joten ne aiheuttavat runsaasti kirjanpitoa ja seurantaa.
  • Selvitetään tehtävien väliset riippuvuudet.
  • Selvitetään käytössä olevat henkilöresurssit ja kohdistetaan tehtävät. Tehtävät voidaan kohdistaa yhdelle henkilölle, parille tai pienelle ryhmälle tilanteen mukaan.

Osaprojektit jaetaan 5-15 osaan, joita käytetään suunnittelun, seurannan ja raportoinnin ylätasoina. Ylemmän tason kokonaisuudet pilkotaan edelleen noin 10 osaan työpaketeiksi, joka on projektiosituksen pienin elementti. Työpaketilla on yksi vastuuhenkilö tai yksi vastuutyöryhmä, toisin sanoen se on joukko tehtäviä tai yksi tärkeä tehtävä, johon on liitetty henkilöresursseja. Sopiva työpaketin koko ohjelmistoprojekteissa on 2-4 viikkoa, mutta suurissa projekteissa työpaketin koko saattaa olla suurempikin. Yleensä työpakettien erittely tarkkuudella 1-6 viikkoa kuitenkin riittää [AMK06, Pel11]. Työpaketin tehtävät ovat mielellään enintään 40 tunnin mittaisia sekä ajallisesti rajallisia [Leh06]. Tehtäväluetteloon otetaan mukaan kaikki ajallisesti vaikuttavat tehtävät. Varsinaisten työtehtävien lisäksi otetaan huomioon viranomaisten lupien hankinta, hyväksymiset, laitetoimitusajat, kuljetukset, pakolliset seisonta-ajat ja päätökset. Tehtävän nimen on oltava selvästi ymmärrettävissä ilman, että ylempien WBS-tasojen otsakkeet ovat näkyvissä: "Web-käyttöliittymän ohjelmointi" on parempi nimi alimman tason tehtävälle kuin pelkkä "Ohjelmointi"  [Pel11].

Työ voidaan eritellä tuotteen ja osatuloksen, projektityön tekemistä kuvaavan erittelyn, maantieteellisen erittelyn tai osastokohtaisen erittelyn mukaan. Tuote ja osatulokset eritellään joko järjestelmiin (tunnistusjärjestelmä, asiakasjärjestelmä, web-liittymä, vakuutusjärjestelmä, laskutusjärjestelmä)  tai rakenteellisesti (käyttöliittymä, sovelluskerros, integraatiokerros, tietokannat). Projektityön tekeminen eritellään vaiheittain (määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja käyttöönotto) tai työlajin (projektinhallinta, palvelimien asennus, kehitysympäristön rakentaminen, testausympäristön rakentaminen) mukaan. Oheisessa esimerkissä ositus on tehty sekä vaiheittain että työlajin mukaan. Tietyllä projektiosituksen tasolla tuotteen ja osatulosten erittely tai vaiheittainen ositus muuttuu työlajin mukaiseksi ositukseksi.

Esimerkki ohjelmistoprojektin osituksesta

Taso 1 (projekti) Taso 2 (ositukset) Taso 3 (työpaketit)
1 Järjestelmäkehitys  1.1 Projektinhallinta 1.11 Projektin aloitus
1.12 Projektin suunnittelu
1.13 Projektin toteutus ja valvonta
1.14 Projektin päättäminen
  1.2 Määrittely 1.21 Aloitus
1.22 Liiketoimintavaatimusten määrittely
1.23 Prosessimallin laadinta
1.24 Liiketoimintavaatimusten hyväksyminen
1.25 Toiminnallisten vaatimusten määrittely
  1.3 Suunnittelu 1.31 Teknisen arkkitehtuurin suunnittelu
1.32 Järjestelmästandardien määrittely
1.33 Palvelinympäristön rakentaminen
1.34 Teknisten määrittelyiden tekeminen
1.35 Järjestelmäkomponenttien prototyyppien teko
1.36 Testaussuunnitelmien teko
  1.4 Kehitys 1.41 Ohjelmistomoduliien kehitys ja testaus
1.42 Käyttäjien koulutusmateriaalin teko
1.43 Teknisen dokumentaation teko
1.44 Yksikkö-, integrointi- ja järjestelmätestien teko
1.45 Suorituskykytestauksen teko
1.46 Hyväksymistestauksen teko
  1.5 Toteutus 1.51 Hyväksymisympäristön rakentaminen
1.52 Datan konvertointitestien hyväksyminen 
1.53 Hyväksymistestauksen tulosten hyväksyminen
1.54 Tukimateriaalin päivitys
  1.6 Luovutus 1.61 Käyttäjien koulutus
1.62 Datan konvertointi
1.63 Järjestelmän tuotantoonsiirto

 

Hyvä työväline työnosituksen tekoon on esimerkiksi MindMap-ohjelma. Ohessa on esimerkki huoneistoremontista, jossa remontoidaan keittiö ja kylpyhuone. Kohdan 1.33 työpaketin tehtävät on avattu yksityiskohtaisemmin. Tehdyn osituksen voi siirtää suoraan ohjelmasta MS Project -ohjelmistoon.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username