This is a free Purot.net wiki
  • View:

Projektin päättäminen

Projektissa on aina oltava selvä alku ja loppu. Projektin tuloksen valmistuttua projektipäällikkö laatii projektin loppuraportin ja esittää johtoryhmälle projektin päättämistä. Projektin loppuraportti on lyhytsanainen muistio siitä, mitä poikkeamia projektissa oli. Siinä myös verrataan projektin toteutumista projektin tavoitteisiin. Johtoryhmä tarkistaa projektin tuloksen ja tavoitteiden toteutumisen. Lisäksi johtoryhmä tarkistaa, etä kaikki projektille kuuluvat tehtävät on tehty. Näihin kuuluvat myös projektidokumentaation viimeistely ja sen arkistointi sekä tuloksen luovutus käyttäjälle [Pel11].

Loppuraportin valmistuttua projektipäällikkö kutsuu koolle projektin johtoryhmän päättämiskokouksen. Päätöskokouksessa kuuluvat seuraavat asiat [Pel11]:

  1. Projektin loppuraportin käsittely.
  2. Projektin tuloksen ja onnistuneisuuden arviointi.
  3. Projektin toteutuksen arviointi.
  4. Jatkotoimenpiteiden käsittely.
  5. Päätös projektin jatkamisesta tai päättämisestä.
  6. Projektin jälkihoito ja takuuasiat.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username