This is a free Purot.net wiki
  • View:

Resurssi- ja henkilösuunnittelu

Resurssien hallinnalla varmistetaan resurssien saatavuus oikeaan aikaan sekä resurssien riittävyyys ja tehokas käyttö projektin kuluessa. Resursseja ovat tilat, koneet, laitteet, raha ja materiaalit. Projektin henkilöistä käytetään usein myös "resurssi"-nimitystä. Ihmiset eivät ole kuitenkaan koneisiin verrattavia pelinappuloita, minkä takia tässä wikissä ihmisistä puhutaan enimmäkseen henkilöinä.

Henkilön vuotuinen nettokäytettävyys projektissa on 150-160 työpäivää. Henkilön realistinen maksimikäytettävyys normaaliolosuhteissa on 70-80 % (4 pv/viikko). Ohjelmistoprojektissa henkilön työpanos lasketaan seuraavasti [HaM11]:

  • Lähtökohtana on viisi työpäivää viikossa.
  • Tästä vähennetään kuormitus projektin ulkopuolelle (lomat, juhlapyhät, koulutus, työt muihin projekteihin).
  • Varataan aikaa yllättäville tehtäville.
  • Vähennetään projektin ei-tuottava työ (projektihallinto, kokoukset, tarkastukset/katselmukset, matkustus).

Jäljelle jää henkilön käytettävissä oleva työpanos, jota käytetään päätettäessä, milloin tehtävä X on valmis, kun henkilö A aloittaa sen suorittamisen tiettynä päivänä. Ohjelmistosuunnittelijoilla osuus on 60-70 % kokonaistyöajasta ja projektipäälliköillä alle 50 % työajasta. Lisäksi yksi ihminen ei pysty tekemään 10 tehtävää samanaikaisesti, vaan peräkkäin (resurssiriippuvuus). Resurssilaskennan pohjana on toimintaverkko, jossa työn kesto lasketaan kaavalla kesto = työmäärä : resurssimäärä. Henkilölle kohdistetun tehtävän kesto lasketaan kaavalla kesto = työmäärä : resurssin käytettävyys [HaM11, Pel11].

Työn suorittajan ammattitaito otetaan huomioon kertomalla keskimääräinen työmäärä kokemuskertoimella [Pel11]:

Kokemus Työmääräkerroin
Harjoittelija 3,5 - 4,0
Jonkin verran kokemusta 2,0 - 3,0
Ammattitaitoinen 1,0 -1,5
Ekspertti 0,6 - 0,8


Resurssiryhmä on tehtävän suorittamisen kannalta vaihtokelpoisten resurssien muodostama joukko, kuten sähköasentaja, maalari, rakennesuunnittelija, ohjelmoija ja siltasuunnittelija. Asiantuntijaprojekteissa ei kuitenkaan riitä kokonaisvahvuuden laskenta. Henkilöt omaavat erilaisen kokemustaustan aikaisemmista projekteista ja ovat erikoistuneet oman ammattialueensa sisällä. Tällöin resurssilaskenta ja -tasaus on vietävä henkilökohtaisten työsuunnitelmien tasolle [Pel03, Pel11].

Projektiaikataulu laaditaan aluksi siten, että tehtävät aloitetaan heti, kun edeltävät tehtävät ovat valmiit. Tällöin kriittinen polku määrää projektin aikaisimman mahdollisen päättymisajankohdan. Kaikilla muilla tehtävillä on pelivaraa. Jokaiselle ammattiryhmälle tehdään resurssitasaus erikeen. Resurssitasaus aloitetaan suurimmista kuormitushuipuista ja tärkeimmistä resurssilajeista. Resurssitasauksessa hyödynnetään ensiksi toimintaverkon pelivarat. Tällöin tehtävien ajoitusta siirretään pelivarojen sisällä siten, että kullekin resurssilajille saadaan tasainen ja jatkuva kuormitus. Seuraavaksi tarkistetaan, voidaanko tehtävien riippuvuuksia muutta siten, että kuormitus tasoittuu. Sen jälkeen tutkitaan, voidaanko ja kannattaako siirtää lisäresursseja kriittiselle polulle ja siten lyhentää projektin kestoa. Joskus tehtävän kestoa muuttamalla vaikutetaan kuormitukseen [Pel11].

Resurssitasauksessa projektin kriittisyys kasvaa, joten projektitasauksessa ei saa käyttää kaikkia pelivaroja. Pelivarat eivät ole löysäilykohtia, vaan niitä tarvitaan projektissa vastaantulevien yllätysten varalta.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username