This is a free Purot.net wiki
  • View:

Ajallisen ja taloudellisen ohjauksen integrointi

Tuloksen arvo -menetelmä

Projektin kustannusseurannassa verrataan tavallisesti toteutuneita kustannuksia budjettiin. Siinä ei kuitenkaan oteta huomioon projektin valmiusastetta. Kustannusraportin näyttäessä budjetin alitusta ei yleensä ole kysymys siitä, että on säästetty kustannuksissa, vaan että projekti on aikataulustaan myöhässä. Tuloksen arvo -menetelmässä seurataan budjettia ja kustannuksia tulosten syntyhetkeen perustuen. Budjetissa kustannukset sijoitetaan ajallisesti niiden syntyhetkeen [Pel11].

Tuloksen arvon laskenta etenee seuraavasti [AMK06, Pel11]:

1. Määritetään tuloksen arvon laskennan perustiedot

Tuloksen arvo = EV = tehdyn työn budjetoidut kustannukset.

Tämä saadaan laskemalla päivitetystä aikataulusta valmistuneiden tehtävien/tehtävän osien alkuperäisen budjetin mukaiset kustannukset.

Tehtävän EV = valmius% x tehtävän alkup.budjetti (BAC Budget at Completion)

Koko projektin tuloksen arvo saadaan siis kaavalla EV = summa(Tehtävien EV:t)

Jos budjetti on arvioitu yksikkökustannuksina, niin tuloksen arvo voidaan laskea myös kaavalla

EV = (Valmiiden suoritteiden määrä raportointihetkellä t) x yksikkökustannus

Lisäksi perustiedoiksi tarvitaan

Budjetoidut kustannukset raportointihetkellä t = Planned Value = PV
Toteutuneet kustannukset raportointihetkellä t = Actual Cost = AC

Projektinhallintaohjelmat laskevat aina tuloksen arvon. Vanhoissa projektinhallintaohjelmissa käytetään kuitenkin termejä

PV = Budgeted Cost Work Scheduled (BCWS)
AC = Actual Cost Work Performed (ACWP)
EV = Budgeted Cost Work Performed (BCWP)

 

2. Verrataan tuloksen arvoa budjettiin ja toteutuneisiin kustannuksiin, jolloin saadaan laskettua tunnusluvut

Aikatauluero = Schedule Variance = SV  = EV - PV
Kustannusero = Cost Variance = CV = EV - AC


Muistisääntönä tässä on, että kustannusero liittyy aina toteutuneeseen rahamäärään ja aikatauluero suunniteltuun rahankäyttöön. Aikataulueron ja kustannuseron etumerkki kuvaa, ollaanko menossa positiiviseen vai negatiiviseen suuntaan:

  KUSTANNUSERO AIKATAULUERO
ARVO  = 0 BUDJETISSA AIKATAULUSSA
ARVO < 0 KUST. YLITYS MYÖHÄSSÄ
ARVO > 0 KUST. ALITUS EDELLÄ

 

 

3. Lasketaan projektin tilannetta kuvaavat indeksit

Aikatauluero ja kustannusero riippuvat projektin raha-arvoista ja ovat eri projekteilla täysin erilaisia. Projektin trendiä kuvaavat paremmin suhdeluvut.

Kustannuseroindeksi = CVI = kustannusero/tuloksen arvo = CV/EV
Aikataulueroindeksi = SVI = aikatauluero/alkuperäinen budjetti = SV/PV

Indeksit voidaan muuttta myös prosenteiksi kertomalla ne luvulla 100 (CV%, SV%).

Myös seuraavia tunnuslukuja käytetään

Kustannustehokkuusindeksi = Cost Performance Index = CPI = EV/AC
Aikataulutehokkuusindeksi = Schedule Performance Index = SPI = EV/PV

Näiden arvo 1.0 tarkoittaa suunnitelman mukaista edistymistä. Yli yhden arvot ovat hyviä ja alle yhden huonoja.

Kustannustehokkuusindeksillä saadaan valmistumishetken kustannusarvio kaavalla BAC/CPI. Tuloksen arvo -menetelmällä ei ole kuitenkaan tarkoitus ennustaa, kuinka paljon projekti ylittää aikataulun ja kustannukset. Sen avulla on tarkoitus aloittaa korjaavat toimenpiteet heti, kun aikataulu- ja kustannuseroja havaitaan.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username