This is a free Purot.net wiki
  • View:

Sprintin toteutus

Sprintin toteutuksen aikana suunnittelutiimi pitää päivittäin lyhyitä, alle 15 minuutin tilannepalavereita (Daily Scrum). Jotta kokous sujuisi sovitussa aikataulussa, niin se pidetään seisten. Daily Scrum -palaverissa kukin tiimin jäsen kertoo, 1) mitä hän saanut aikaan edellisenä työpäivänä, 2) mitä hän tekee seuraavaksi ja 3) mitä vaikeuksia hän on kohdannut toteutuksen aikana. Tilannepalaverissa vain esitellään tilanne - jos asioista halutaan keskustella, niin keskustelu pidetään välittömästi Daily Scrumin jälkeen. Daily Scrum auttaa ymmärtämään tiimityötä, jossa eteneminen on kiinni toisten tehtävistä [Dem10].

Suunnittelutiimi myös päivittää joka päivä Sprint Backlogin tehtävien jäljellä olevaa työmäärää. Nämä yhdistetään koko tiimin osalta jäljellä olevaa työmäärää kuvaavaan sprintin edistysmiskäyrään (Sprint Burndown Chart). Siitä näkyy, kuinka paljon työmäärää on vielä jäljellä ennen kuin tiimin tehtävät ovat valmiina [Dem10].

Groomaus ei ole Scrumin virallinen osa, mutta se on kuitenkin tarpeen Product Backlogin ajantasalla pitämiseen. Groomauksessa Product Owner ja muutama tiimin jäsen päivittävät Product Backlogin sisältöä ja miettivät uudelleen prioriteetteja.  Muutokset eivät kuitenkaan saa kohdistua meneillään olevan sprintin tehtäviin. Koko tiimin työajasta käytetään 5-10 % tulevan työn analysointiin. Asioita käydään läpi sitä mukaan, kun ne nousevat lähemmäksi Product Backlogin kärkeä [Dem10].

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username